Photo of white concrete bridge

Related royalty free photos